Adatkezelési tájékoztató

 • augusztus 29, 2019

A Conceptz az 5 elem konyha Kft. marketing üzletága. 

Az adatkezelési tájékoztatónk célja

Az 5 elem konyha Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az 5 elem konyha Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az 5 elem konyha Kft.-nél kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Fogalmak

A GDPR-ban meghatározott fogalmak közül a jelen tájékoztató szempontjából a legrelevánsabbak:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő” (5 elem konyha Kft.): az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Személyes adatok, melyekhez hozzáférésünk lehet

Mikor Ön honlapunkat böngészi, felveszi velünk a kapcsolatot vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat, mi az Ön alábbi személyes adatait érhetjük el (közvetlenül Ön által, vagy közvetetten, harmadik fél által):

 • személyes adatait, ideértve a postai és számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát és születési idejét és titulus,
 • Információt a Weboldalunkon tanúsított online keresési viselkedéséről, és arról, amikor valamelyik hirdetésünkre kattint (ideértve azokat is, amelyek más szervezetek weboldalain jelennek meg),
 • Információ olyan eszközökről, amelyeket ahhoz használt, hogy az oldalunkhoz hozzáférjen (ideértve az operációsrendszerét, eszköztípust és modellt, az IP címet, a böngésző típusát és a mobileszköz azonosítókat, a hozzáférés dátumát és idejét, annak a weboldalnak a címét, amelyről a mi weboldalunkra irányították)
 • Személyes adatok, amelyeket Ön önmagáról ad meg, bármikor, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, így például telefonon, e-mailen, vagy postai úton, illetve, amikor közösségi médián keresztül kommunikál velünk (például: az Ön neve, elérhetőségi adatai)

Hogyan és miért használunk személyes adatokat?

 • Hogy szolgáltatásainkat nyújthassuk Önnek: szolgáltatások nyújtásához és az Ön által esetlegesen igényelt megrendelések kezeléséhez, az ezekhez fűződő kapcsolattartáshoz szükségünk van az Ön személyes adatainak kezelésére. Jogalap: szerződés teljesítése, jogos érdek.
 • A felhasználói élmény javításához a Weboldalunkon sütiket (cookie-kat) és hasonló technológiákat alkalmazunk. Bizonyos sütikre szükség van, így ha a weboldalunk funkcióit szeretné használni, kérjük, ne kapcsolja ki ezek használatát. Más cookie-kat kikapcsolhat, de az ronthatja a felhasználói élményt. Jogalap: jogos érdek. Ezzel kapcsolatos további információkért, és hogy hogyan tudja a sütiket kikapcsolni, kérjük, tekintse meg Cookie-szabályzatunk.
 • Szolgáltatásaink és az Önnel történő kommunikáció fejlesztésének támogatása: piackutatás, belső felmérések és fejlesztések elvégzéséhez, és az információs technológiai rendszerünk), valamint szolgáltatásaink fejlesztéséhez személyes adatok használata szükséges. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy jobb szolgálást nyújthassunk Önnek. Jogalap: jogos érdek.
 • Kapcsolatba lépni és együttműködni Önnel: felvenni Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatásaink kapcsán, például telefonon, e-mailben, vagy postai úton, vagy a közösségi médiában megjelenő posztokra adott részünkre szóló válaszokban. Szeretnénk ügyfeleinknek még jobb szolgáltatást nyújtani, ehhez személyes adatokat használunk, hogy az Ön kommunikációira egyértelmű választ adhassunk vagy segítséget nyújthassunk, és hogy tájékoztassuk a szolgáltatásainkban beálló esetleges, Önt érintő változásokról. Jogalap: jogos érdek.

Jogalap

A fentiekben említett esetek, amikor az Ön személyes adatainak használata a mi jogos érdekünk:

 • ügyfeleink szükségleteinek kielégítése, ideértve szolgáltatásaink nyújtását,
 • szolgáltatásaink hirdetése,
 • ügyfeleink megértése,
 • a cégünk, munkavállalóink, partnereink védelme és támogatása,
 • meglévő szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése.

A személyes adatok tárolása és biztonsága

Kizárólag az Ön által önkéntesen, meghatározott célra – pl. kapcsolatfelvételi űrlap, szerződés teljesítése – megadott személyes adatokat tároljuk.

A személyes adatait nem fogjuk a szükségesnél hosszabb ideig tárolni. Az, hogy ez az időtartam mit jelent, több tényezőtől függ, így például:

 • Elsődlegesen hogy miért gyűjtöttük azokat,
 • mióta tároljuk azokat,
 • van-e olyan jogi/hatósági előírás, ami indokolja tárolásuk,
 • szükség van-e azokra az Ön vagy cégünk védelmében.

Az 5 elem konyha Kft. az Ön adatait csak a fenti célokra és az azokhoz szükséges mértékben, a meghatározott adatfeldolgozási célok leírásának megfelelően használja fel. Dolgozóink és az általunk megbízott szolgáltatók kötelesek a titoktartásra, valamint kötelesek betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és elektronikus hírközlésről szóló törvény rendelkezéseit. Ezen kívül garantáljuk valamennyi szükséges műszaki és szervezeti intézkedésnek való megfelelést.

Biztonsági óvintézkedésekkel teszünk az Ön birtokunkban lévő adatainak beavatkozás, elvesztés, megsemmisülés, illetéktelenek általi hozzáférés vagy jogosulatlan közzététel elleni védelméért. Biztonsági intézkedéseinket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan frissítjük.

 

A honlapunkon használt sütik és hasonló technológiák

Sütik:

Honlapunk sütiket (cookie-kat) használ látogatóink igényeinek nyomon követéséhez és az oldal megjelenítésének testre szabásához. Erről Cookie-szabályzatunkban talál részletes tájékoztatást

Harmadik felek:

Honlapunk üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltatók, akik sütiket/egyéb technológákat alkalmaznak oldalunkon, és a szolgáltatás célja:

Mérés & személyre szabás:

 • Google (Google Analytics)
 • WordPress (Web platform)
 • Cookie-Script

Online marketing:

 • Google (Adwords)

Social media:

 • Facebook

 

Külső hivatkozások használata:

A Conceptz oldala tartalmazhat hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat. Miután a hivatkozásra kattintott, többé nincs befolyásunk a hivatkozásra (például a hivatkozást tartalmazó oldal IP-címe vagy URL-je) kattintva továbbított személyes adatok gyűjtésére, tárolására vagy feldolgozására, hiszen a harmadik felek magatartása magától értetődően rajtunk kívül áll. Ezért az 5 elem konyha Kft. nem vállal felelősséget a személyes adatok harmadik fél általi felhasználásáért.

 

Hozzájárulás visszavonása

Személyes adatainak a jövőre vonatkozó gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására irányuló hozzájárulását visszavonhatja.

Személyes adatait töröljük, ha az azok tárolására vonatkozó hozzájárulását visszavonja, ha a cél teljesítése szempontjából a személyes adatok ismerete többé már nem szükséges vagy ha a személyes adatok tárolása egyéb jogi okokból elfogadhatatlan.

A visszavonás nem vonatkozhat a számlázási és számviteli célokból szükséges adatokra, vagy azon adatokra, amelyek megőrzésére jogszabályi kötelezettség vonatkozik.

 

Hozzáférési jog és egyéb adatvédelmi jogok

Önnek joga van elkérni tőlünk az Önről tárolt személyes adatokat. Ezt hívják érintetti kérésnek. Ha szeretne Önről tárolt személyes adatokról egy kivonatot kapni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A személyes adataival kapcsolatban Önnek joga van továbbá:

 • a nem megfelelő információk kijavítására,
 • tiltakozni a használat ellen,
 • megtiltani a használatot,
 • az adatai törlésére
 • az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára,
 • panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz

 

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

+36 1 391 1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

http://www.naih.hu

 

Érvényesség

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2020. június 1-től visszavonásig érvényes. Az 5 elem konyha Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozaton a kurrens jogi szabályozásoknak megfelelően bármikor módosítson.